allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR OCH PEP


Villkoren är en del av ditt avtal med oss.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.


ALLMÄNNA VILLKOR


Parter

De allmänna villkoren gäller kredit som Fedelta Finance AB, organisationsnummer 556945-5701 (nedan ”Fedelta”) efter godkänd ansökan beviljat kredittagaren.


Allmän information

De allmänna villkoren är tillämpliga på, samt utgör del av, kreditavtal mellan kredittagare och Fedelta. Kreditavtalet och de allmänna villkoren (”avtalet”) bestämmer villkoren för Krediten. Genom att behörig/behöriga firmatecknare för kredittagaren för kredittagarens räkning godkänner villkoren i kreditavtalet och de allmänna villkoren ingås avtalet.


Kreditansökan samt kreditprövning

Kreditansökan sker elektroniskt via Fedeltas hemsida. Kredittagaren skall vara en svensk juridisk person som företräds av behörig/behöriga firmatecknare. Kredittagaren bär ansvar för att uppgifter lämnade till Fedelta är korrekta. Kredit kan endast beviljas i det fall kredittagaren kreditprövats och av Fedelta bedöms ha förutsättningar att fullgöra avtalet.


Kredittid och amortering

Kreditavtalet löper från tidpunkt för kreditens utbetalning tills krediten i sin helhet återbetalats. Amortering skall ske månadsvis i enlighet med kreditavtalets villkor.


Kreditens avgifter

Avgifter samt räntor enligt låneavtalet ska av kredittagaren betalas månatligen till Fedelta under avtalets hela löptid och fram till tidpunkten till den totala krediten återbetalats. Vid försummelse av amortering eller betalning av de avgifter som framgår av kreditavtalet tillkommer en förseningsavgift som regleras i kreditavtalet. Därutöver tillkommer dröjsmålsränta på det totala förfallna beloppet fram till tidpunkten då full betalning sker. Avgifternas storlek framgår av kreditavtalet. Utöver detta tillkommer i förekommande fall kostnader för inkasso samt andra lagstadgade kostnader.


Oförutsedda kostnader

I det fall Fedeltas verksamhet skulle påverkas av oförutsedda kostnader till följd av myndighetsbeslut, lagbud, ändrade upplåningskostnader eller andra omständigheter utanför Fedeltas kontroll och som Fedelta skäligen inte kunnat förutse innan avtalets ingående äger Fedelta rätt att, med omedelbar verkan, förändra månadsavgiften. Dessa förändringar skall meddelas kredittagaren minst två (2) månader innan förändringens ikraftträdande.


Villkor kring fakturering samt valuta

Kredittagaren faktureras månadsvis av Fedelta och fakturor sänds senast sju (7) dagar innan förfallodagen. Betalning skall vara Fedelta tillhanda senast på angiven förfallodag. Samtliga amorteringar, avgifter och i förekommande fall förtidsinlösen samt dröjsmålsränta erläggs av kredittagaren i svenska kronor.


Kredittagarens garantier

Kredittagaren lämnar de garantier som följer nedan och dessa är giltiga från avtalets ingående och så länge avtalet gäller. Kredittagaren garanterar att denne är en existerande juridisk person enligt svensk lagstiftning och att kreditens ändamål faller inom ramarna för kredittagarens näringsverksamhet. Krediten tecknas av de företrädare som vid avtalets ingående tecknar firman och har full befogenhet att företräda densamma. Kredittagarens bolagsordning medger att avtalet ingås och fullgörs enligt avtalets villkor. Vidare garanterar kredittagaren att de uppgifter kredittagaren lämnat till Fedelta är korrekta och fullständiga och inte i någon mån missvisande. Kredittagaren garanterar att denne har lämnat fullständiga och korrekta uppgifter kring penningtvättslagen och att denne inte förekommer på några sanktionslistor.


Uppsägning av krediten till betalning i förtid

Fedelta äger rätt att säga upp krediten till betalning vid av Fedelta vald tidpunkt i det fall<br> 1) Kredittagaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet eller om det finns skälig anledning att antaga att kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot Fedelta; 2) Kredittagaren försummar betalning av krediten genom att avvika eller på annat vis undandrar sig att betala krediten; 3) Den säkerhet som ställts för lånet har försämrats på så vis att den inte längre kan anses betryggande. 4) Kredittagaren har lämnat en missvisande eller icke korrekt garanti rörande någon omständighet; 5) Kredittagaren enligt lag är insolvent, ställer in betalningar alternativt inleder förhandlingar med någon borgenär gällande skuldsanering eller ackord 6) Avtalet konstateras vara helt eller delvis ogiltigt. Fedelta äger rätt att, innan avtalets ingående och när som helst under löptiden för avtalet, identifiera och verifiera kredittagares identitet och inhämta erforderlig information som har relevans för Fedeltas beslut att ingå avtal eller bevilja kredit. Fedelta har rätt att inhämta ovan information dels från kredittagarens sida samt från tredje part. 7) Om Fedelta bedömer att kundkännedom beträffande kredittagaren inte kan uppnås eller vidmakthållas i enlighet med tvingande lagstiftning och regelverk gällande penningtvätt och finansiering av terrorism eller motsvarande, eller om kredittagaren vidtagit sådana transaktioner eller på annat sätt agerat så att det finns skälig grund att misstänka att det är fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling, får Fedelta säga upp krediten till omedelbar betalning. Motsvarande skall gälla om det på grund av bestämmelser i lag eller förordning, sanktionsregelverk eller på grund av myndighets åtgärd skulle bli olagligt eller omöjligt för Fedelta att tillhandahålla krediten eller uppfylla sina förpliktelser enligt kreditavtalet eller om kredittagaren inte lämnar sådan kompletterande kundkännedomsinformation och information om betalningar som Fedelta kan komma att begära med stöd av nämnda lagar och regler. I de fall Fedelta väljer att säga upp krediten i förtid skall kredittagaren omedelbart betala tillbaka hela lånebeloppet, upplupen dröjsmålsränta och samtliga förfallna och framtida månadsavgifter jämte 24% årlig ränta på dessa.


Inlösen i förtid

Kredittagaren äger rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtidsinlösen ska kredittagaren erlägga utestående avgifter och räntor i enlighet med lånavtalet.


Överlåtelse

Fedelta äger rätt att, utan att i förhand inhämta kredittagarens godkännande, överlåta alternativt pantsätta sina rättigheter enligt avtalet. Fedelta är dock skyldiga att underrätta kredittagaren vid eventuell överlåtelse eller pantsättning. Kredittagaren äger inte rätt att överlåta alternativt pantsätta avtalet utan skriftligt medgivande från Fedelta.


Force majeure

Fedelta är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsåtgärd, strejk, blockad, bojkott, lockout, krigshändelse, naturkatastrof, skadegörelse, störningar i post-, telefon-, fax eller e-posttrafiken eller i eldistributionen eller annan liknande händelse som står utanför Fedeltas kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet gäller även i det fall Fedelta själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Fedelta är inte i något fall skyldig att utge ersättning för indirekt skada, följdskada eller utebliven vinst.


Ändrade kontaktuppgifter och ägarförhållande

Kredittagare samt borgensman ska utan dröjsmål underrätta Fedelta om ändring av namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller annan information av betydelse för avtalets fullgörande. Vid förändrade ägarförhållandet ska kredittagaren utan dröjsmål meddela Fedelta härom samt lämna de uppgifter som Fedelta begär. Kredittagaren skall till Fedelta lämna information om vem eller vilka som, direkt eller indirekt, äger 25 % eller mer av aktierna eller rösterna eller på annat sätt utövar bestämmande inflytande över kredittagaren.


Tvist och klagomål

Klagomål rörande Fedeltas verksamhet eller krediten lämnas skriftligen på adressen Fedelta Finance AB, Mariedalsgatan 7, 503 38 Borås eller via e-post till kundservice@fedelta.se. Tvister mellan parterna gällande krediten eller avtalet ska avgöras av svensk domstol med Borås tingsrätt som första instans.


Meddelanden

Meddelanden enligt vilkoren i dessa allmänna villkor lämnas av Fedelta till kredittagaren via av kredittagaren anvisad e-postadress alternativt postadress samt via Fedeltas webbsida. Ett meddelande skall ha ansetts nått kunden då det meddelats enligt ovan eller senast fem (5) dagar efter publicering via Fedeltas webbplats.


Personuppgiftshantering

Syftet med Fedeltas behandling av personuppgifter är att samla in och kontrollera uppgifter inför beslut om exempelvis kreditgivning samt att administrera och fullgöra ingångna avtal. Personuppgifter behandlas vidare inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan vidare komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kreditgivaren samt för att Fedelta ska fullgöra sina skyldigheter enligt gällande lag och annan författning. Fedelta kan även komma att kontrollera kund- och personinformation mot sanktionslistor och andra register. Om det är nödvändigt i syfte att fullgöra åtaganden gentemot kreditgivaren lämnas uppgifterna vidare till Fedeltas samarbetspartners. Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker kredittagaren till att uppgifterna får användas för angivna ändamål. Kredittagaren har möjlighet att återkalla sitt samtycke genom skriftligt meddelande till Fedelta. Kredittagaren äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter som finns registrerade samt att begära rättelse i det fall uppgifterna anses felaktiga eller ofullständiga.


Villkorsändring

Fedelta äger rätt att utan föregående godkännande från kredittagaren, ändra i dessa allmänna villkor I de fall villkorsändringen är av väsentlig betydelse ska Fedelta underrätta kredittagaren om ändringen senast en (1) månad innan dess att villkorsändringen träder i kraft. I det fall kredittagaren inte godkänner villkorsändringen har denne rätt att omedelbart och utan avgift säga upp avtalet och lösa krediten enligt angivna villkor. Kredittagaren anses ha godkänt ändringarna om uppsägning inte sker före den dag då ändringarna träder i kraft.


Penningtvätt

Som registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen är Fedelta skyldig att följa regelverket rörande penningtvätt och finansiering av terrorism. I enligthet med Penningtvättslagen är Fedelta skyldig att vidta riskbaserade åtgärder för att uppnå kundkännedom för att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. Med åtgärder för att uppnå kundkännedom avses (i) kontroll av Kundens identitet, (ii) kontroll av verklig huvudmans identitet, (iii) inhämtande av information om syftet med en transaktion och (iv) inhämtande av information för att avgöra om Kunden, eller den verkliga huvudmannen, är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”). Underlåtenhet från kredittagare att lämna efterfrågad information för att Fedelta skall kunna fullfölja sina åtaganden kring denna information innebär att kreditansökan inte kommer att behandlas.


PEP

PEP (Person i politiskt utsatt ställning)

Enligt krav i penningtvättslagen behöver vi som kreditgivare ta reda på om du som kund är en person i politiskt utsatt ställning. En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som kan utsättas för till exempel korruption och mutbrott. De yrken och positioner det gäller är bland annat riksdagsledamöter, domare i högsta instans, ambassadörer och höga officerare. PEP (Person i politiskt utsatt ställning)

Enligt krav i penningtvättslagen behöver din bank ta reda på om du som kund är en person i politiskt utsatt ställning. En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Mer information om PEP hittar du inne på Svenska Bankföreningens hemsida.

https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/personer-i-politisk-utsatt-staellning-pep/

Fedelta Finance AB
556945-5701
Mariedalsgatan 7
503 38 Borås
vardagar 08:00-17:30

)

Våra tjänster

Företagslån

Fedelta

Om Fedelta
© 2023 Fedelta Finance AB.
Allmänna villkor